Spółdzielczość socjalna w Gminie Zbójno - dlaczego?


Grupa inicjatywna od listopada 2016 roku pracuje nad powołaniem spółdzielni socjalnej na terenie Gminy Zbójno. Gmina bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten oraz całość inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej koordynuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego funkcję w województwie kujawsko - pomorskim spełnia Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK".

Nasza grupa inicjatywna otrzymała informację, że złożony biznesplan oraz wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na utworzenie spółdzielni socjalnej przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Dzięki temu grupa została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach projektu „OWES-TŁOK”.

W dalszym ciągu pracujemy nad powołaniem przedsiębiorstwa społecznego...

Słowem wstępu opowiemy, dlaczego właściwie rozwój ekonomii społecznej  stanowi priorytetową kwestię dla naszego samorządu?

Ekonomia społeczna oznacza sferę aktywności obywateli wykorzystującą instrumenty ekonomiczne dla realizacji celów społecznych.  Bywa ona definiowana również jako gospodarka społeczna, ekonomia solidarności, ekonomia wspólnoty, ekonomia wartości, ekonomia pracy lub przedsiębiorczość społeczna. Ekonomia społeczna stanowi więc system przedsiębiorstw i organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą a wypracowany zysk inwestują w cele społeczne. Nadrzędną funkcją gospodarki społecznej jest walka z wykluczeniem społecznym. Do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem należą przede wszystkim osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne i izolowane z innych przyczyn .

Co w takim razie ekonomia społeczna oznacza w praktyce?
Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić bardzo różnorodne funkcje.  Mogą one funkcjonować w formule np. fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni i spółki.
Mając na uwadze rozwój idei przedsiębiorczości społecznej w 2014 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), będący programem rozwoju i stanowiącym dokument o charakterze operacyjno – wdrożeniowym ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju -  Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest więc bezpośrednio związany ze wspieraniem ekonomii społecznej. W procesie jej rozwoju ważne jest współdziałanie organów władzy, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorców.


Relacja: ekonomia społeczna – spółdzielczość socjalna

Spółdzielnia socjalna jest jednym z podmiotów ekonomii społecznej obok fundacji i stowarzyszeń. Wyróżniamy 3 rodzaje spółdzielni socjalnych ze względu na jej założycieli:


  1. Spółdzielnię osób prawnych utworzoną przez min. 2 podmioty (np. gmina X  i gmina Y, gmina i stowarzyszenie lub kościelna osoba prawna, itp.).
  2. Spółdzielnię osób fizycznych (min. 5 osób).
  3. Wersja „mieszana” dwóch powyższych typów – gdy osoba prawna zakłada spółdzielnię z osobami fizycznymi.

To specyficzna forma spółdzielni pracy - zespołowo prowadzony biznes, w którym zysk osiągany z działalności gospodarczej nie jest wyłącznie celem samym w sobie, lecz również środkiem do realizacji celów społecznych, takich jak np. integracja społeczna członków spółdzielni. Członkowie wspierają się i dzielą pracą.

Słowo „spółdzielnia” pochodzi od dawnego słowa „spółdziałać” - oznacza zatem wspólne działanie grupy ludzi, którzy chcą razem osiągnąć cele gospodarcze. W spółdzielni obowiązuje demokratyczny sposób zarządzania, członkowie sami dbają o finanse, zarządzają swoją działalnością. To sprawia, że są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania.
Stworzenie więc przestrzeni do aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zbójno jest istotną sprawą. Osoby aktywnie zaangażowane w budowanie społeczności lokalnej mogą ją realnie zmieniać.  Wszystkim zainteresowanym tematem ekonomii społecznej polecamy poniższe materiały:

(sporz. E.R.)

Komentarze

Popularne posty